Service


เงื่อนไขการรับประกันและการให้บริการ POSWARE V12

การรับประกันจะมีผลตั้งแต่วันที่ติดตั้งโปรแกรม มีรายละเอียดและขอบเขตดังต่อไปนี้

1. การรับประกันคุณภาพโปรแกรม POSWARE V12
บริษัทฯรับประกันคุณภาพโปรแกรม(เฉพาะที่เกิดจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด Bug) และให้บริการหลังการขายเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันติดตั้ง ไม่รวมถึงความเสียหายของ **Keylock (License key) ซึ่งหาก เสีย หรือ สูญหาย ลูกค้าต้องสั่งซื้อกับบริษัทฯ ใหม่

2. การฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ของลูกค้า
 1. การอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของลูกค้าหลังจากสั่งซื้อโปรแกรม จะฝึกอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของลูกค้า ณ ที่ทำการของลูกค้า 1 วัน ในส่วนของการใช้งานโปรแกรม โดยพนักงานของลูกค้าสามารถเข้าอบรมได้เป็นจำนวนไม่เกิน 5 คน ต่อโปรแกรม 1 ชุด หากมีพนักงานหรือเจ้าหน้ามากกว่าที่กำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 500 บาท
 2. การฝึกอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของลูกค้า เพิ่มเติม เนื่องจากลูกค้าเรียกขอ จะคิดค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเริ่มต้นที่ 3,000 บาท ต่อการอบรม 1 ครั้ง ( 1 วัน) โดยจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไม่เกิน 5 ท่าน หากมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมตั้งแต่ท่านที่ 6 ขึ้นไป จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 500 บาท ต่อการอบรม 1 ครั้ง
 3. สามารถเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมที่ บริษัท เคลฟเวอร์ รูท จำกัด ได้โดยไม่จำกัดภายในระยะประกัน โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คนต่อครั้ง / วัน

3. การให้บริการและคำปรึกษา
ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน หรือปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดของโปรแกรม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ ตามรายละเอียดดังนี้
 1. การให้บริการทางโทรศัพท์สามารถติดต่อปรึกษาได้ภายในระยะเวลารับประกันวันจันทร์-วันศุกร์ตั้งแต่ 9.00น.–18.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8660488 อัตโนมัติ 10 คู่สาย
 2. ลูกค้านำเครื่องเข้ามารับบริการตรวจสอบปัญหาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ที่ทำการบริษัท เคลฟเวอร์ รูท จำกัด ได้ภายในระยะเวลารับประกันวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่ 9.00น.–18.00 น.
 3. การให้บริการ ณ จุดขาย จะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมทำงานผิดพลาด ณ จุดขาย เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาทางโทรศัพท์หรือระบบเชื่อมต่ออื่น ๆ โดยคิดค่าเดินทางครั้งละ 1,500 บาท (เฉพาะต่างจังหวัดจะคิดเพิ่มในส่วนของค่าเดินทางตามจริงและค่าที่พักตามจริง(ถ้ามี))

4. ข้อยกเว้นของการให้บริการ
การให้บริการตามสัญญานี้จะไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่ฐานข้อมูลของ “ซอฟต์แวร์ POSWARE” เสียหายหรือ “ซอฟต์แวร์ POSWARE” ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอันเกิดจากเหตุต่อไปนี้
 1. เกิดจากการใช้ “ซอฟต์แวร์ POSWARE” โดยผิดวิธี และ/หรือ โดยประมาทเลินเล่อ
 2. เกิดจากอุบัติเหตุจากการกระทำของพนักงานของ “ผู้ว่าจ้าง” และ/หรือ ผู้ว่าจ้างเอง เช่น ลบโปรแกรม หรือ uninstall program หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เป็นต้น
 3. เกิดจากในกรณีที่ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์อื่น นอกเหนือจาก “ซอฟต์แวร์ POSWARE” แล้วมีผลทำให้ฐานข้อมูล ของ “ซอฟต์แวร์ POSWARE” เสียหาย หรือ “ซอฟต์แวร์ POSWARE” ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
 4. เกิดจากอุบัติภัยหรือเหตุอันสุดวิสัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย, MODEM เสีย, หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ “ผู้ว่าจ้าง” ไม่ได้สั่งซื้อจาก “ผู้รับจ้าง” เสีย , ไฟดับ, น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าฝ่า, ไฟช็อต เป็นต้น แต่หากกรณีอุปกรณ์นั้นสั่งซื้อจาก บริษัทฯ จะคิดเฉพาะค่าอะไหล่ตามจริงเท่านั้น จากข้อยกเว้นนี้ หากลูกค้าต้องการให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยเริ่มต้นที่ 1000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง กรณีเดินทางไป ณ ที่ทำการลูกค้า)

5. การทำสัญญาบริการในปีถัดไป บริษัทฯ คิดค่าบริการรายปีดังนี้
 • Express Edition 3,800 บาท/ปี
 • Standard Edition 4,700 บาท/ปี
 • POS Only 1,500 บาท/จุด/ปี
 • Add-On คิดค่าบริการเพิ่มระบบละ 800 บาท/ปี

กรณีไม่ต่อประกันตามระยะเวลา คิดเพิ่ม 30% ในปีแรก และลดราคาในปีที่ 2 เหลือ เท่ากับที่ต่อตามระยะประกัน

**Keylock คือลิขสิทธิ์ในการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากผู้ใดดัดแปลง คัดลอก หรือลักลอบใช้งานโปรแกรมโดยไม่มี Keylock นี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด