Ready Now
Next-Generation Software for Retail Business
ลูกค้าของเรา
.. Video สาธิต
Next Release

Release No: 12.1.008 (08 ต.ค. 2013)

Backoffice


ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อรองรับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197 เรื่องเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
1. ใบกำกับภาษี ให้แสดงข้อความ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ และสถานประกอบการของผู้ซิ้อว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา กรณีสาขาให้แสดงลำดับที่ของสาขาด้วย
2. รายงานภาษีซื้อ ให้แสดงข้อความ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย และสถานประกอบการของผู้ขายว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา กรณีสาขาให้แสดงลำดับที่ของสาขาด้วย
3. รายงานภาษีขาย ให้แสดงข้อความ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ และสถานประกอบการของผู้ซื้อว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา กรณีสาขาให้แสดงลำดับที่ของสาขาด้วย


Release No: 12.1.001 (16 ก.ย. 2013)

POS


แก้ไขปัญหาการเรียกบิลที่พักไว้ขึ้นมาแล้วทำการยกเลิกไม่ได้
เพิ่มคุณลักษณะในการกำหนดตัวสินค้าเข้าปุ่มแผงสัมผัส ให้สามารถกำหนดสินค้าได้หลายตัวในปุ่มเดียวRelease No: 12.0.008 (20 ส.ค. 2013)

DevExpress

Upgrade to v13.1.6


Backoffice


แก้ไขรายงานความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้และลูกหนี้ กรณีแบ่งชำระ
แก้ไขความผิดพลาดในการคำนวณยอดรวมของรายการในใบปรับยอดสินค้า
แก้ไขการแสดงการผิดพลาดลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม เมื่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่ไฮเบอร์เนทโหมด

เพิ่มการสถานะ "เสร็จสมบูรณ์" สำหรับใบตรวจนับสินค้าที่สาขา เพื่อรองรับการบันทึกตรวจนับที่สาขาแต่มาทำยืนยันโดยสำนักงานใหญ่
เพิ่มรายงานผลต่างตรวจนับ สำหรับใบตรวจนับสินค้า
เพิ่มคอลัมน์แสดงประเภทขายสด ขายเชื่อ ในหน้ารายการเอกสารของใบกำกับสินค้า โดยขายเชื่อจะแสดงเป็น "Cr."
เพิ่มเมนูสร้างรายการ.. ในใบตรวจนับ โดยดึงรายการสินค้าที่มีการรับเข้า + ซื้อ + ยอดยกมาต้นงวด ของสาขานั้น ๆ ขึ้นมาให้อัตโนมัติ เพื่อนำไปพิมพ์ฟอร์มตรวจนับสินค้า
เพิ่มการกำหนดระดับราคาของสาขา เพื่อรองรับการตั้งราคาที่ไม่เท่ากันได้ในแต่ละสาขา
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลผู้จำหน่าย (ประเภทผู้จำหน่าย)
เพิ่มรายงานกำไรขาดทุนรายตัวสินค้า
เพิ่มรายงานกำไรขาดทุนตามใบกำกับ


Add-On BOM

เพิ่มการตัดสินค้าหมดอายุ (ตัดวัตถุดิบ) สำหรับสินค้าปรุงสด ในใบจ่ายสินค้าภายใน


POS


แก้ไขจำนวนเงินรับชำระด้วยเงินสด ไม่หักยอดเงินทอน
เพิ่มการตั้งค่าตัวเลือกในระบบพอส โดยสามารถกำหนดค่าของจำนวนสูงสุดที่ระบบยอมรับ เพื่อป้องกันการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยิงเข้าไปที่ช่องจำนวน
เพิ่มการตรวจสอบการเข้าสู่ระบบพอส ด้วยวันที่ทำการที่เกินกว่าวันที่ปัจจุบัน ระบบจะไม่อนุญาติให้เข้า
เพิ่มหน้าต่างสำหรับบันทึกเหตุผลการยกเลิกบิล
เพิ่มการพิมพ์รายงานกระดาษม้วน ที่แผงฟังค์ชัน ประกอบด้วย รายงานการเงินตามจุดขาย ตามแคชเชียร์ และยอดขายตามกลุ่มสินค้าRelease No: 12.0.004 (29 พ.ค. 2013)

Backoffice

แก้ไขรายงานภาษีซื้อไม่แสดงยอดในรายงาน
เพิ่มฟังค์ชันส่งออกเป็น Excel ในรายงานทั่วไป
เพิ่มการนำเข้าข้อมูลลูกค้าประเภทนิติบุคคล