ระบบสินค้าแฟชั่น (Add-On Fashion Shop)

คือคุณลักษณะส่วนขยายของโปรแกรม POSWARE.net ประยุกต์ใช้กับกิจการที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณสมบัติ รุ่น – สี – ขนาด อาทิ ร้านเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า

 

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับสินค้าแฟชั่น ประกอบด้วย

1.     รหัสสี (Color)

2.     รหัสขนาด (Size)

3.     รหัสรุ่น (Model)

 การสร้างรหัสสี

ไปที่เมนู สินค้าคงคลัง >> แฟชั่นช็อป >> การตั้งค่าสี


จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าสี  ให้คุณบันทึกข้อมูลสีสำหรับสินค้าที่มีทั้งหมด

 

คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มรหัสสี
การตั้งรหัส ให้ตั้งเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวอักษร เนื่องจากรหัสสีที่ตั้งขึ้นมานี้ จะต้องนำประกอบเป็นรหัสสินค้าในภายหลัง

 

 

การสร้างรหัสขนาด

ไปที่เมนู สินค้าคงคลัง >> แฟชั่นช็อป >> การตั้งค่าขนาด


จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่าขนาด  ให้คุณบันทึกข้อมูลขนาดสำหรับสินค้าที่มีทั้งหมด

คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มรหัสขนาด
กำหนดชื่อกลุ่ม และขนาด โดยมีเครื่องหมาย
“,” (คอมมา) เป็นตัวกั้น ดังภาพตัวอย่าง
เนื่องจากการออกรายงานการขายต่าง ๆ ในรูปแบบตารางแมทริก โปรแกรมจะแสดงทีละกลุ่มขนาด

 

 

 

การสร้างรหัสรุ่น

ไปที่เมนู สินค้าคงคลัง >> แฟชั่นช็อป >> รหัสรุ่นสินค้า

 

คลิกปุ่ม เพิ่ม จะปรากฏหน้าต่างสำหรับป้อนข้อมูลรหัสรุ่น ให้คุณป้อนข้อมูลพื้นฐานดังนี้

·         รหัสรุ่น

·         ชื่อรุ่น ภาษาไทย  (อาจจะป้อนเป็นรหัสรุ่นก็ได้)

·         ชื่อรุ่น ภาษาอังกฤษ  (อาจจะป้อนเป็นรหัสรุ่นก็ได้)

·         กลุ่มขนาด

·         ราคาทุนมาตรฐาน

·         ราคาขายที่ 1

 

จากภาพตัวอย่าง สร้างรหัสรุ่นทั้งหมด 5 รุ่น

 

หลังจากได้ข้อมูลพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการสร้างรหัสสินค้า

การสร้างรหัสสินค้า

สร้างสินค้าใหม่ เลือกไปที่ สินค้าแฟชั่น

ป้อนรหัสรุ่น แล้วคลิกปุ่ม ต่อไป

คลิกที่แถวแรกบนตาราง เพื่อเลือก สี  ของรุ่นที่ต้องการจะสร้างรหัสสินค้า

เมื่อเลือกสีเข้ามาแล้ว โปรแกรมจะแสดงตารางสีและขนาด ตามรุ่นที่ระบุ ให้คุณเช็คเครื่องหมายถูกในช่อง ขนาด

เมี่อกำหนดสีและขนาดเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม ต่อไป โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างรหัสสินค้าก่อนสร้างจริง ให้คุณได้ตรวจสอบอีกครั้ง

 

รหัสสินค้าจะอยู่ในรูปแบบ รหัสรุ่น –รหัสสี-รหัสขนาด

จากนั้นคลิกปุ่ม เสร็จ โปรแกรมจะให้คุณยืนยันการสร้างรหัสสินค้าอีกครั้ง

คลิกปุ่ม Yes โปรแกรมจะสร้างรหัสสินค้าทันที

 

จากตัวอย่าง คุณจะได้หน้าต่างรหัสสินค้าขึ้นมาทั้งหมด 9 หน้าต่าง ให้คุณเข้าไปป้อนข้อมูลบาร์โค้ด และ ราคาของสินค้าแต่ละตัว จนครบทั้งหมด

 

ตัวอย่างรายงานเสริมสำหรับ Add-On Fashion Shop (มี 3 รายงาน)