ระบบสำเนาอิเล็คทรอนิคส์ (Add-On Electronic Journals)

คือคุณลักษณะส่วนขยายของโปรแกรม POSWARE.net สำหรับกิจการที่ต้องการจัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์แทนสำเนากระดาษ

       

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ประหยัดค่ากระดาษ เพราะซื้อเพียงกระดาษชั้นเดียวไม่ต้องมีเคมี 2 ชั้น (สำเนา)
  2. ประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บสำเนากระดาษ (ปกติต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี)
  3. การตรวจสอบสำเนาทำได้ง่ายเพราะเป็นรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์
  4. ช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

โครงสร้างการจัดเก็บ

          ระบบจะทำการจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลแยกตามวันที่ โฟลเดอร์ที่จัดเก็บจะต้องเป็นเน็ตเวิร์คแชร์โฟลเดอร์ ปกติจะแชร์ไว้ที่เครื่องแม่ข่าย

โครงสร้างไดเรคทอรี่จะอยู่ในรูปแบบ <EJ-RootFolder>\Year\BranchID\FileName.ej 

ชื่อไฟล์ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ B-<BranchID>.T-<Terminal>.D-<yyyyMMdd>.ej

 

 

เริ่มต้นใช้งานระบบ Electronic Journals

ตั้งค่าตำแหน่งที่เก็บไฟล์ข้อมูลสำเนา (Root Folder สำหรับ EJ)

โปรแกรม POSWARE Backoffice หรือ POSWARE Front ไปที่เมนู ระบบพอส >> สำเนาอิเล็คทรอนิกคส์ >> ตั้งค่า..

ในช่อง UNC Path ให้ระบุโฟลเดอร์ที่จะใช้สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลสำเนาอิเล็คทรอนิคส์ และจะต้องเป็นแชร์โฟลเดอร์ที่เครื่องลูกมีสิทธิในการอ่านและเขียน (Read-Write) ข้อมูลได้

 

ภาพตัวอย่างการแชร์โฟลเดอร์

 

เมื่อเข้าโปรแกรมการขาย POS คุณจะสังเกตุเห็น Logo  ที่มุมขวาบนของหน้าต่างโปรแกรม

 

 

การเรียกดูสำเนาอิเล็คทรอนิคส์

โปรแกรม POSWARE Backoffice หรือ POSWARE Front ไปที่เมนู ระบบพอส >> สำเนาอิเล็คทรอนิกคส์ >> สำเนาอิเล็คทรอนิกคส์

คุณสามารถกำหนดสาขา จุดขาย และช่วงวันที่ จากนั้นคลิกปุ่ม Load Journal โปรแกรมจะอ่านข้อมูลสำเนาขึ้นมาแสดง ดังรูป
คุณสามารถคลิกปุ่ม
Export PDF เพื่อส่งออกไปเป็นไฟล์ PDF สำหรับนำส่งสรรพากรได้ทันที