HOME   
 PRODUCT v
  SERVICE  
 DOWNLOAD 
  DOCUMENTS  v
  SUPPORT  
  MY ACCOUNT  v
 CONTACT US 
POSWARE.net V12


เปรียบเทียบคุณลักษณะ Express Standard Enterprise

ระบบขาย POS

ฟังค์ชันพื้นฐานทั่วไป

ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

ออกใบลดหนี้/รับคืนสินค้า

ระบบงานจัดซื้อ

ใบจ่ายเงินมัดจำ

ใบเสนอซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ใบรับสินค้า (ซื้อสด)

ใบรับสินค้า (ซื้อเชื่อ)

ใบบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ใบรับวางบิล

ใบเพิ่มหนี้

ใบลดหนี้/ส่งคืนสินค้า

ใบจ่ายชำระหนี้

ระบบงานจัดขาย

ใบรับเงินมัดจำ

ใบเสนอราคา

ใบสั่งขาย

ใบกำกับสินค้า (ขายสด)

ใบกำกับสินค้า (ขายเชื่อ)

ใบบันทึกรายได้อื่น ๆ

ใบวางบิล

ใบเพิ่มหนี้

ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า

ใบเสร็จรับเงิน

ระบบงานคลังสินค้า

ใบตรวจนับสินค้า

ใบปรับปรุงต้นทุน

ใบปรับยอดสินค้า

ใบโอนสินค้าเข้า (สาขา)

ใบโอนสินค้าออก (สาขา)

ใบโอนระหว่างคลัง

ใบรับสินค้าภายใน

ใบจ่ายสินค้าภายใน

ระบบรีออเดอร์

ระบบเจ้าหนี้

ระบบลูกหนี้

ระบบการเงิน

รายงานวิเคราะห์กำไรขาดทุน

รายงานสรุปรายได้ค่าใช้จ่าย

ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

บัตรสมาชิก สะสมคะแนน รายงาน ฯลฯ

โมดูลสนับสนุน

พิมพ์บาร์โค้ดสติกเกอร์

พิมพ์ป้ายราคาหน้าชั้นสินค้า

ทำงานบนระบบเครือข่าย

ระบบควบคุมสาขา

สำนักงานใหญ่ vs สาขา

อบรมการใช้งาน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

POSWARE.net v12 Express Editionสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ใช้งานเครื่องเดียว ต้องการเพียงเปิดบิลขายสินค้า และรับรู้ยอดขายเท่านั้น ไม่มีระบบสต็อก ต้นทุน และระบบสมาชิก

POSWARE.net v12 Standard Editionสำหรับธุรกิจขนาดกลาง ต้องการใช้งานเต็มรูปแบบ ทำงานเป็นเครือข่ายภายใน ได้ 4 จุด รวมเครื่องแม่ข่าย แต่ไม่มีระบบควบคุมสาขา

POSWARE.net v12 Enterprise Editionสำหรับธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ต้องการระบบควบคุมสาขา/หน้าร้าน สำนักงานใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ส่งให้ทางสาขา สำนักงานใหญ่จะเห็นข้อมูลของสาขาทั้งหมดเนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ ฝั่งสาขามีหน้าที่ทำการขายสินค้า บันทึกการรับจ่ายสินค้า บันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ และ อื่น ๆ