โปรแกรม POSWARE.net V12 รองรับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๗)

นื้อหาสำคัญของประกาศฉบับนี้ กำหนดให้แสดงข้อความใน ใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพิ่มเติมดังนี้

1.    ใบกำกับภาษี ให้แสดงข้อความ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ และสถานประกอบการของผู้ซิ้อว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา กรณีสาขาให้แสดงลำดับที่ของสาขาด้วย

 

2.    รายงานภาษีซื้อ ให้แสดงข้อความ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย และสถานประกอบการของผู้ขายว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา กรณีสาขาให้แสดงลำดับที่ของสาขาด้วย

 

3.     รายงานภาษีขาย ให้แสดงข้อความ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ และสถานประกอบการของผู้ซื้อว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา กรณีสาขาให้แสดงลำดับที่ของสาขาด้วย


ประกาศฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป


สำหรับโปรแกรม POSWARE.net V12 ได้ปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มช่อง สาขาลำดับที่ ในหน้าต่างสาขาและคลัง

 

เพิ่มตาราง สาขา ในหน้าต่างผู้จำหน่าย เพื่อบันทึกรายการสาขาของแต่ละผู้จำหน่าย

 

เพิ่มตาราง สาขา ในหน้าต่างลูกค้า เพื่อบันทึกรายการสาขาของแต่ละลูกค้า

 

เพิ่มช่อง สาขา ในเอกสารใบกำกับภาษี เพื่อระบุสาขาของลูกค้า

 

แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ สถานประกอบการของลูกค้า ในใบกำกับภาษี

 

 

ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ รูปแบบใหม่

 

 

ตัวอย่างรายงานภาษีขาย รูปแบบใหม่